Missió Comercial a Mèxic

La Missió, organitzada pel departament de Promoció Internacional, tindrà lloc del 12 al 16 de desembre del 2016, amb un ajut d’ACCIÓ, d’una bossa de viatge de 1057,77€.

Consistirà en un viatge a realitzar per un grup d’empreses al mercat objectiu – Mèxic – amb un programa concret d’actuacions per a cadascuna de les empreses participants. El programa inclourà la realització d’entrevistes amb clients potencials, la selecció de representants, socis locals o distribuïdors, l’estudi de possibles inversions, etc…

La realització de Missions Comercials tenen com a objectius prioritaris la introducció dels productes de les empreses associades als mercats exteriors, inicia empreses en l’activitat exportadora i obrir nous mercats a l’exportació.

ORGANITZACIÓ
En aquesta missió participaran empreses del Club d’Internacionalització de la Cecot, del Centre Metal·lúrgic, de la Unió Empresarial Metal·lúrgica, de la Unió Patronal Metal·lúrgica, ASCAMM i de GICGC i comptarà amb la col·laboració del delegat de Plametall a Mèxic.

ITINERARI
VOL DATA TRAJECTE SORTIDA ARRIBADA
IB2729 10/12/16 BARCELONA – MADRID 10:05 11:30
IB6403 10/12/16 MADRID – MEXICO CITY 13:30 18:25
IB6402 15/12/16 MEXICO CITY – MADRID 20:35 14:30+1
IB2720 16/12/16 MADRID – BARCELONA 15:50 17:10

Aquest itinerari podrà ser modificat prèvia aprovació de l’Entitat Organitzadora i d’ACCIÓ.

PRESSUPOST I AJUT
Desplaçament: Iberia (Taxes incloses) 1.020,82
Allotjament i esmorzar : 480,00€
Hotel express plus Reforma 96eur x 5 nits
Quota d’inscripció (per empresa participant)
(Preu no soci 495,00 €) +IVA 395,00€
TOTAL ITINERARI 1.895,82€
Preus a data 23-06-16, subjectes a modificació per part de les companyies aèries en funció de la data efectiva de la reserva

D’acord amb la normativa d’ACCIÓ les empreses participants en la missió hauran de comptar amb una agenda d’entrevistes feta per a una entitat especialitzada. En funció dels requeriments de l’empresa, el servei de preparació d’agenda de contactes poden ser de dos tipus:

NORMES GENERALS D’INSCRIPCIÓ A LA MISSIÓ
1 – En el moment de fer la inscripció cal presentar la següent documentació:

a. Formulari d’inscripció emplenat.
b. Comprovant de l’ingrés o de la transferència bancària per un import de 395,00€ (+ IVA) = 477,95€ o de 598,95€ en cas d’empreses no associades, al nº de compte UPM ES04 2100 3290 4725 0003 6153 en concepte de quota d’inscripció (a l’hora de fer la transferència indiqueu “MISSIÓ MÈXIC 2016”). Aquest import es retornarà automàticament a les empreses que no siguin finalment seleccionades i serà retingut en el cas d’empreses que renunciïn a la seva participació.
c. Enviar comprovant de la transferència al contacte indicat més a baix.
d. Pel que fa a la preparació de contactes PREMIUM, s’haurà d’abonar el seu cost abans de l’inici del viatge.

2 – Atesa la limitació de places, la selecció definitiva dels participants es realitzarà entre totes les empreses que hagin complert totalment les condicions anteriors. Cal tenir present que tindran preferència les empreses que vulguin iniciar les seves activitats d’exportació en aquest país i que necessitin preparació d’agenda de contactes Premium en el mercat objectiu.

3. Abans de l’inici del viatge, l’empresa participant haurà d’haver abonat les despeses d’inscripció i la totalitat de les despeses de preparació de contactes.

4. Les empreses participants es comprometen a aportar la documentació sol·licitada en els terminis establers. L’entitat organitzadora declina tota responsabilitat si el no compliment del termini impedeix cobrar l’ajut.

5. L’Entitat Organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció sempre que no es compleixi amb el mínim establert de participants.

INSCRIPCIÓ
Per a confirmar la vostra participació caldrà que feu una transferència de 477,95€ o de 598,95€ per a no socis.

Inscriu-te aquí

 

Comments for this post are closed.