BREXIT· Desenvolupament de les negociacions

Des del principi de la negociació, la UE s’ha posat com a objectiu aconseguir que la sortida del Regne Unit sigui el més ordenada possible, i en aquest sentit esta sent molt curosa en la especificació de les seves directives de negociació.

Quant als ciutadans d’ambdues parts que resideixen i treballen a l’altre part, la voluntat de la UE és que es preservi els drets actuals.

Quant a les mercaderies que, abans de la sortida del Regne Unit, ja s’estiguin venent i comprant entre empreses d’ambdós països, es pretén que segueixin podent ser comercialitzades com fins ara en ambdós territoris sense requisits addicionals, és a dir mantenir l’estatut quo respecte als productes que ja s’estan intercanviant.

La primera fase de la negociació, va finalitzar al desembre de 2017 i es van tractar els temes relatius als drets dels ciutadans, la situació d’Irlanda i els aspectes financers. En aquest enllaç es pot consultar la nota tècnica conjunta amb el posicionament de cada part referent als drets dels respectius ciutadans.

Aquest mes de Gener de 2018 s’obre la segona fase de negociació on s’han d’establir les condicions en que es desenvoluparà el període transitori. Per això el consell d’Afers Generals de la UE ha publicat un nou document amb mes directives de cara a negociar la forma en que s’ ha de desenvolupar el període transitori.

El mes destacable de la la posició de la UE seia el següent :

  • Durant el període transitori el Regne Unit hauria de continuar dins la Unió Duanera i el Mercat únic. Això significa que les mercaderies circularien entre ambdues parts com fins ara.
  • L’acervo comunitari seguirà aplicant-se (com si fos un Estat Membre), per tant el Regne Unit durant aquest període, hauria de seguir vinculat per les obligacions derivades dels acords amb tercers països, i qualsevol modificació s’aplicaria automàticament també al Regne Unit.
  • També s’haurien d’aplicar, durant el període transitori, les estructures i instruments existents a la UE com ara el Tribunal de Justícia.
  • A partir del 30 de març de 2019 seria quan El Regne Unit passaria a ser tercer país i per tant deixaria d’estar representat a les institucions, agències i organismes comunitaris.
  • El període transitori s’hauria de concretar de forma precisa, sense que hagués d’excedir del 31 de desembre de 2020.

En el següent enllaç podeu consultar les directrius de negociació del Consell.

Durant aquest any 2018 la negociació anirà avançant per establir l’acord definitiu de sortida del regne Unit i la seva ratificació pels Estats membres a partir de l’Octubre de 2018.

Mentrestant, s’anirà treballant també en establir un marc de relacions futures entre la UE i el Regne Unit, de forma que quan es signi l’acord ja es pugui incloure una declaració política amb els capítols que contindrà aquest marc futur de relacions.

Durant el període transitori, que s’iniciaria a partir del Març del 2019 , i que segons la UE no hauria d’anar més enllà del 2020 ( segons s’especifica al quadre 1), s’acabarà de negociar i concloure aquest nou marc de relacions.

5 de Febrer de 2018

Asun Cirera
Advocada. Assessora comerç exterior Patronal Cecot

Comments for this post are closed.