BREXIT· Desenvolupament de les negociacions

Des del principi de la negociació, la UE s’ha posat com a objectiu aconseguir que la sortida del Regne Unit sigui el més ordenada possible, i en aquest sentit esta sent molt curosa en la especificació de les seves directives de negociació.

Quant als ciutadans d’ambdues parts que resideixen i treballen a l’altre part, la voluntat de la UE és que es preservi els drets actuals.

Quant a les mercaderies que, abans de la sortida del Regne Unit, ja s’estiguin venent i comprant entre empreses d’ambdós països, es pretén que segueixin podent ser comercialitzades com fins ara en ambdós territoris sense requisits addicionals, és a dir mantenir l’estatut quo respecte als productes que ja s’estan intercanviant.

La primera fase de la negociació, va finalitzar al desembre de 2017 i es van tractar els temes relatius als drets dels ciutadans, la situació d’Irlanda i els aspectes financers. En aquest enllaç es pot consultar la nota tècnica conjunta amb el posicionament de cada part referent als drets dels respectius ciutadans.

Aquest mes de Gener de 2018 s’obre la segona fase de negociació on s’han d’establir les condicions en que es desenvoluparà el període transitori. Per això el consell d’Afers Generals de la UE ha publicat un nou document amb mes directives de cara a negociar la forma en que s’ ha de desenvolupar el període transitori.

El mes destacable de la la posició de la UE seia el següent :

  • Durant el període transitori el Regne Unit hauria de continuar dins la Unió Duanera i el Mercat únic. Això significa que les mercaderies circularien entre ambdues parts com fins ara.
  • L’acervo comunitari seguirà aplicant-se (com si fos un Estat Membre), per tant el Regne Unit durant aquest període, hauria de seguir vinculat per les obligacions derivades dels acords amb tercers països, i qualsevol modificació s’aplicaria automàticament també al Regne Unit.
  • També s’haurien d’aplicar, durant el període transitori, les estructures i instruments existents a la UE com ara el Tribunal de Justícia.
  • A partir del 30 de març de 2019 seria quan El Regne Unit passaria a ser tercer país i per tant deixaria d’estar representat a les institucions, agències i organismes comunitaris.
  • El període transitori s’hauria de concretar de forma precisa, sense que hagués d’excedir del 31 de desembre de 2020.

En el següent enllaç podeu consultar les directrius de negociació del Consell.

Durant aquest any 2018 la negociació anirà avançant per establir l’acord definitiu de sortida del regne Unit i la seva ratificació pels Estats membres a partir de l’Octubre de 2018.

Mentrestant, s’anirà treballant també en establir un marc de relacions futures entre la UE i el Regne Unit, de forma que quan es signi l’acord ja es pugui incloure una declaració política amb els capítols que contindrà aquest marc futur de relacions.

Durant el període transitori, que s’iniciaria a partir del Març del 2019 , i que segons la UE no hauria d’anar més enllà del 2020 ( segons s’especifica al quadre 1), s’acabarà de negociar i concloure aquest nou marc de relacions.

5 de Febrer de 2018

Asun Cirera
Advocada. Assessora comerç exterior Patronal Cecot

Avançament de l’informe sectorial del club Cecot d’Internacionalització

En termes generals, a nivell comercial,  l’any 2017 ha sigut un bon any per a les empreses exportadores. El mercat nacional ha funcionat relativament be. Menys per a alguns sectors que per d’altres, òbviament, però en conjunt ha estat positiu.

A l’Orient Mitja s’acusa el preu del petroli, es veu una inèrcia de creixement però manquen elements per tirar endavant i la perspectiva és que el proper any encara serà complicat.

Sud-Amèrica tampoc mostra bones perspectives, sense perjudici que per determinats productes o sectors hagi funcionat be.

En canvi Rússia  s’obren nous projectes i possibilitats per al proper any. Llegir +

Actualització de la classificació arancelaria

El codi aranzelari determina quines mesures s’aplica a la importació o exportació d’un producte, com ara els drets aranzelaris, impostos indirectes, règim de comerç, inspeccions i altres mesures que preveu la normativa duanera.

La classificació dels productes tèxtils depèn  fonamentalment de la seva composició, les seves característiques i el seu ús.

Per a una correcta classificació, les empreses han de tenir en compte no només els títols dels capítols i sub-capítols, que tenen un valor indicatiu, sinó també les notes legals (textos) de la secció, de cadascun dels capítols, partides i sub-partides, que tenen validesa legal. Llegir +

Acord d’associació econòmica · Unió Europea-Japó

La Comissària Europea de Comerç i el Ministre d’Afers Exteriors japonès han anunciat la finalització de les negociacions entre la Unió Europea i Japó per a l’Acord d’Associació Econòmica.

Ara s’inicia el procés de revisió jurídica i traducció dels textos i l’aprovació pels respectius parlaments amb l’objectiu que el tractat entri en vigor a partir del 2019. Llegir +

Registre en el REX per a les exportacions a Canadà

L’Acord Econòmic i comercial global (CETA) entre la UE i Canadà va entrar en vigor el passat 21de Setembre de 2017.

A diferencia d’altres convenis, en aquest no es preveu la utilització del EUR-1 sinó un sistema de Registre (REX). Per tant només les empreses inscrites al REX poden beneficiar-se de les preferències aranzelàries previstes al conveni, és a dir, exportar els seus productes a Canadà i que el client no pagui aranzels, sempre i quan aquest producte compleixi amb els requisits per ser considerat d’origen UE.

A partir del 1 de Gener  de 2018, el registre en el sistema REX serà obligatori per a  totes les empreses que exporten a Canadà. Llegir +