EL NOU CODI DUANER DE LA UNIÓ EUROPEA

L’1 de Maig de 2016 entra en vigor el nou Codi Duaner de la Unió Europea. El Codi va ser aprovat mitjançant el Reglament (UE) Nº 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 9 de octubre de 2013, si be la seva entrada en vigor es va posposar fins a la referida data.

En els últims temps, el paper que juguen les duanes ha evolucionat i s’ha transformat fins a adquirir un protagonisme dintre de la cadena de subministrament i convertir-se en un factor clau de la competitivitat dels països i de les empreses.

Amb la finalitat de reflectir aquesta nova realitat econòmica i adaptar-se a la nova funció de les autoritats duaneres, entra en vigor aquest nou text normatiu que intenta simplificar significativament els processos i règims duaners.

Entre els canvis introduïts per la nova norma duanera en destaquem els següents:

a. Règims duaners

En el nou Codi es simplifiquen els règims duaners .

Dos règims generales:  exportació i despatx a lliure pràctica (importació )

Tres règims especials: Trànsit duaner (extern i intern) , Depòsit (duaner i zones franques), Destins especials (importació temporal i destí final) Perfeccionament (actiu i passiu)

Es suprimeix el règim de transformació sota control duaner i el sistema de reintegrament en el perfeccionament actiu.

b.Tecnologies de la informació i comunicació

Els controls duaners s’han de fer tots a través de les tecnologies de la informació i comunicació mitjançant tractament electrònic de dades. Els sistemes han d’oferir les mateixes facilitats als operadors econòmics de tots els Estats Membres.

c. Harmonització

Ha d’haver una aplicació harmonitzada dels controls duaners pels Estats Membres per què el nivell dels controls sigui igual a tota la UE.

d. Centralització i finestreta única

La informació econòmica subministrada pels operadors serà compartida per les autoritats duaneres i d’altres organismes. Es pretén centralitzar al màxim la informació. En aquest sentit es crea una finestreta única duanera per centralitzar la informació i documentació dels operadors econòmics a les diferents autoritats relacionades amb el comerç exterior. S’eviten així duplicitats i es facilita la tramitació. Es pretén que hi hagi un posicionament de la mercaderia per a tots els serveis d’inspecció, evitant duplicitats i descoordinació.
e. Pre-Dua

Possibilitat de presentar un Pre-Dua, una declaració duanera 30 dies abans de l’ arribada de la mercaderia.
f. Nou canal de despatx

Es crea un nou canal de despatx per a mercaderies que estan pendents de certificats d’inspecció per al llevant.

g. OEA

Els Operadors Econòmics Autoritzats (OEA) gaudiran de simplificacions administratives o facilitats en matèria de controls de seguretat i control duaner.

 

 

Comments for this post are closed.