Les exportacions creixen al 4,9% fins a l’agost i el dèficit es redueix un 2,5%

Nou màxim en la sèrie històrica en el total d’exportacions de gener a agost, amb 164.837.000 d’euros. A l’agost, la caiguda de les exportacions de productes energètics explica el lleu descens del 0,8% interanual de les exportacions

En els primers vuit mesos de l’any, les exportacions espanyoles de mercaderies van avançar un 4,9% respecte al mateix període de 2014. En volum, l’augment va ser del 3,7% interanual, en créixer un 1,2% els preus de les exportacions aproximats pels Índexs de Valor Unitari (IVUS).

Les importacions, per la seva banda, van créixer un 4,2% interanual, fins els 180.908.000 d’euros, encara que el seu creixement en volum va ser superior, del 6,2% interanual, a l’haver baixat els seus preus un 1,9%, aproximats per els IVUS.

Com a resultat, de gener a agost el dèficit comercial va ser de 16.071.000 d’euros, un 2,5% inferior al registrat en el mateix període de 2014. La taxa de cobertura s’ha situat al 91,1%, és a dir, 0, 6 punts més que la del gener-agost de 2014 (90,5%). El saldo no energètic va llançar un superàvit de 2.738,2 milions d’euros (10.381,4 milions d’euros al gener-agost de 2014), mentre que el saldo energètic va registrar una millora del 30,0% (reducció del dèficit energètic), com resultat de la substancial caiguda dels preus de l’energia.

L’evolució de les exportacions espanyoles durant aquest 2015 està en línia amb la de França, Itàlia i la zona euro, amb augments del 4,8%. Els resultats per al conjunt de la UE-28 són superiors, amb un augment del 5,5% interanual, així com els de Alemanya, del 6,6% interanual. Destaquen negativament el mal registre del Regne Unit, amb una caiguda del 0,7% interanual. Fora de la UE, el Japó va registrar un notable creixement de les seves exportacions, del 7,3% interanual, i els EUA una caiguda del 6,3% interanual.

Sectors econòmics

En els primers vuit mesos de 2015 van evolucionar positivament les exportacions de gairebé tots els sectors productius, excepte les de productes energètics (caiguda del 25,6% interanual) i altres mercaderies (descens del 1,9% interanual), penalitzats pels baixos preus de l’energia. En canvi, les exportacions dels principals capítols van avançar considerablement en aquest període. Així, els béns d’equip (19,9% del total) van créixer un 3,9% interanual, amb avanços dels capítols de maquinària per a la indústria (+ 6,1%), equips d’oficina i telecomunicacions (+10,8 %) i altres béns d’equip (+ 9,6%). El sector de l’automòbil (16,5% del total) va continuar amb el seu creixement molt elevat en aquests vuit mesos, del 19,2% interanual. Els sectors d’alimentació, begudes i tabac (16,3% del total) i de productes químics (14,7% del total) van veure incrementar també les seves vendes a l’exterior un 9,5% i un 7% respectivament.

En conseqüència, les principals contribucions positives al creixement en el període de les exportacions van provenir del sector automòbil (contribució de 2,8 punts percentuals); alimentació, begudes i tabac (1,5 punts); productes químics (1,0 punts); i manufactures de consum (0,9 punts); mentre que les úniques contribucions negatives van provenir exclusivament dels sectors de productes energètics (contribució de -1,9 punts) i altres mercaderies (-0,9 punts).

Per subsectors, les principals contribucions positives van ser les d’automòbils i motos (2,4 punts, degut principalment a les majors vendes a França, Regne Unit, Alemanya i Turquia); fruites, hortalisses i llegums (0,9 punts, a Alemanya, França, Regne Unit i Itàlia); confecció (0,4 punts, a Itàlia, Polònia, Xina i Aràbia Saudita); i components de l’automòbil (0,4 punts, a Romania, Alemanya, Regne Unit i el Marroc).

Per contra, els que més van llastar les exportacions van ser els subsectors de petroli i derivats (-1,3 punts, a Gibraltar, el Marroc, Estats Units i França); gas (-0,7 punts, al Japó, Brasil, Argentina i Corea del Sud); material de transport per carretera (-0,5 punts, degut principalment a les menors vendes a França, i, a certa distància, a Austràlia, Bèlgica i Alemanya); i animals i vegetals (-0,1 punts, a Itàlia, Països Baixos, Portugal i Turquia).

Pel que fa a les importacions, la consolidació de la recuperació de l’economia espanyola, i, en particular, l’avanç de formació bruta de capital fix explica el creixement del 17,8% de les importacions de béns d’equip (19,5% del total). La recuperació del consum, per la seva banda, explica l’augment del 18,6% de les importacions del sector automòbil, així com de les compres de manufactures de consum (+ 14,9%) i de béns de consum durador (+13, 8%).

D’aquesta manera, les principals contribucions positives en el període gener-agost de 2015 van provenir dels sectors de béns d’equip (contribució de 3,1 punts), automòbil (2,1 punts), productes químics (1,7 punts) i manufactures de consum (1,6 punts). L’única contribució negativa per sectors en aquest període va ser la del sector de productes energètics (contribució de -6,3 punts).

Per subsectors, les principals contribucions positives van ser les d’automòbils i motos (1,4 punts, degut principalment a les majors compres a Alemanya, Regne Unit, Japó i França); medicaments (0,9 punts, a causa majoritàriament als Estats Units i seguit, a certa distància, d’Irlanda i Alemanya); components de l’automòbil (0,7 punts, a Alemanya, Hongria i Corea del Sud); i confecció (0,7 punts, a la Xina i Bangladesh).

Per contra, els que més van llastar les importacions van ser els subsectors de petroli i derivats (-5,4 punts, a causa de les menors compres a Rússia, Nigèria, l’Aràbia Saudita i Mèxic); gas (-1,1 punts, sobretot per la disminució de les compres a Algèria i, en menor mesura, a Noruega); i lactis i ous (-0,1 punts, a França).

Àrees geogràfiques

La consolidació de la recuperació econòmica a la UE-28 explica que les exportacions dirigides a aquesta regió (64,3% del total) avancessin un 6,2% al gener-agost de 2015 respecte al mateix període de l’any anterior. En el cas de les vendes a la zona euro (50,2% del total), es va produir un increment del 5,5%. Les exportacions a tercers destinacions augmentar en aquest període un 2,6% interanual, i són ja el 35,7% del total, amb creixement destacat de les exportacions a Amèrica (+ 11,8%), a Àsia (+7,8 %) i a Oceania (+ 15,5%). Dins d’aquestes regions tenen especial rellevància els augments de les vendes a mercats amb gran potencial, com els Estats Units (+ 13,4%), la Xina (+ 7,8%), Mèxic (+ 22,4%) o Aràbia Saudita ( + 43,8%).

Destaquen per la seva evolució negativa en aquest període les exportacions a Rússia (caiguda del 36,8%) i Algèria (descens del 14,1%).

Així, els països amb una major contribució positiva a la taxa de variació interanual de les exportacions espanyoles al gener-agost de 2015 (4,9%) van ser Alemanya (0,8 punts, per les majors vendes d’automòbils i motos i fruites, hortalisses i llegums), Itàlia (0,6 punts, per l’augment d’exportacions d’automòbils i motos i fruites, hortalisses i llegums), França (0,6 punts, per l’augment d’exportacions d’automòbils i motos, fruites, hortalisses i llegums i aeronaus) i Estats Units (0,6 punts, per les majors exportacions d’automòbils i motos i metalls no fèrrics).

Per contra, les majors contribucions negatives van correspondre a Rússia (-0,4 punts, per les menors vendes de fruites, hortalisses i llegums i, en menor mesura, de medicaments i productes ceràmics i similars i automòbils i motos), Algèria (- 0,2 punts, per la caiguda d’exportacions d’automòbils i motos i, a certa distància, de ferro i acer, material de transport per carretera i altres mercaderies), Gibraltar (-0,2 punts, per la caiguda d’exportacions de petroli i derivats) i Taiwan (-0,1 punts, principalment per les menors exportacions de petroli i derivats i, en menor mesura, de gas).

— Agost de 2015


Al mes d’agost, les exportacions espanyoles de mercaderies han baixat un 0,8% en termes interanuals, fins als 16.206,4 milions d’euros. En volum, el descens va ser una mica superior, un 1,4% interanual, a causa que els preus aproximats pels índexs de valor unitari van pujar un 0,6%.

Les importacions van sumar 19.401,0 milions d’euros en aquest mes, un 1,5% més que l’agost de 2014, tot i que en volum la pujada va ser notablement superior, un 5,2% interanual, en descendir un 3,5% interanual seus preus aproximats pels índexs de valor unitari.

Per tant, el saldo comercial va registrar a l’agost de 2015 un dèficit de 3.194,6 milions d’euros, un 15,2% superior al del mateix mes de 2014 (dèficit de 2.772,0 milions d’euros). La taxa de cobertura s’ha situat al 83,5%, 2,0 punts menys que a l’agost de 2014 (85,5%). El saldo no energètic va llançar un dèficit de 755.100.000 d’euros (541.300.000 d’euros a l’agost de 2014) i es va reduir el dèficit energètic un 26,4%, gràcies als menors preus de l’energia.

Els resultats dels nostres principals socis comunitaris a l’agost van ser superiors, ja que la taxa interanual de la UE28 es va situar en un 5,5%, i la de la zona euro en un 3,8%. També van créixer les exportacions d’Alemanya (5,0% interanual), França (6,0% interanual), Itàlia (1,0% interanual) i, sobretot, les de Regne Unit (10,8% interanual). Fora de la UE, van augmentar les exportacions del Japó (3,1% interanual), tot i que van disminuir les exportacions d’Estats Units (-10,4% interanual).

Sectors econòmics

Al mes d’agost es va produir un avanç de gairebé tots els sectors exportadors, excepte el de productes energètics, amb una caiguda del 35,3%, les matèries primeres (descens del 22,8%), productes químics (-0,7 %) i altres mercaderies (-25,9%). D’aquesta manera, aquests sectors van tenir una destacada contribució negativa a l’agost de 2015, concretament els de productes energètics (contribució de -3,6 punts), altres mercaderies (contribució de -1,5 punts), matèries primeres (contribució de -0 , 6 punts) i productes químics (contribució de -0,4 punts). Per contra, els sectors amb una major contribució positiva van ser els béns d’equip (contribució de 2,4 punts percentuals), sector automòbil (contribució de 1,6 punts) i alimentació, begudes i tabac (contribució de 1,4 punts).

Per subsectors, les principals contribucions positives a la taxa de variació anual de les exportacions a l’agost van ser les dels subsectors de maquinària específica (1,3 punts), automòbils i motos (1,2 punts), fruites, hortalisses i llegums (1 , 0 punts) i motors (0,6 punts). Inversament, les principals contribucions negatives van provenir dels subsectors de petroli i derivats (-3,3 punts), aeronaus (-1,3 punts); medicaments (-0,4 punts) i gas (-0,4 punts).

Àrees geogràfiques

A l’agost de 2015, la participació de les exportacions a la Unió Europea es va situar en el 61,6% del total, per sota del 62,6% registrat l’agost de l’any anterior. Aquesta disminució del pes està associat a la caiguda de la participació de la zona euro, que es va reduir fins al 47,0% a l’agost de 2015 (48,3% a l’agost de 2014), ja que la participació de la resta de la Unió Europea va augmentar fins al 14,6% a l’agost de 2015 (14,3% d’agost de 2014). Les exportacions a la Unió Europea es van reduir un 2,4% interanual i un 3,6% a la zona euro, mentre que la resta de la Unió Europea van créixer un 1,4%.

Les exportacions amb destinació a països que no pertanyen a la Unió Europea van representar un 38,4% del total (37,4% a l’agost de 2014) i van ascendir un 1,9% respecte al mateix mes de l’any anterior.

Les destinacions amb una major contribució positiva a la taxa de variació anual de les exportacions espanyoles a l’agost de 2015 van ser Estats Units (0,7 punts), Alemanya (0,7 punts), Aràbia Saudita (0,5 punts) i els Països Baixos (0,4 punts). En canvi, les majors contribucions negatives van correspondre a França (-1,4 punts), Corea del Sud (-0,8 punts), Portugal (-0,6 punts) i Itàlia (-0,5 punts).

El superàvit comercial d’Espanya amb la Unió Europea es va situar en els 217.100.000 d’euros a l’agost de 2015. Amb la zona euro, el saldo comercial va registrar un superàvit de 11,3 milions d’euros. Per la seva banda, el dèficit comercial amb els països extracomunitaris disminuir un 13,2% respecte a l’agost de 2014, fins als 3.411,7 milions d’euros (dèficit de 3.929,3 milions d’euros a l’agost de 2014).

Font de la informació: Ministerio de Economia y Competitividad, Secretaria de Estado de Comercio

Comments for this post are closed.