L’origen: Aranzels i mesures de política comercial

A través de les mesures de política comercial (competència exclusiva de la UE) la UE pot modular el pagament dels aranzels aplicats al seu territori. Com a mitjà per protegir els interessos econòmics de la Unió Europea, el pagament de l’aranzel pot estar sotmès a reduccions o bé hi poden haver pagaments addicionals en funció de la naturalesa i l’origen de les mercaderies.

Per determinar els impostos a la importació des de tercers països o els aranzels que altres països cobren sobre els productes importats, el primer que hem de fer és determinar la partida aranzelària del nostre producte o del producte que desitgem importar.

La partida aranzelària és part del codi aranzelari. Aquest consta d’un mínim de 6 dígits i un màxim de 10. Com més números posseeixi el codi aranzelari, més específic és el producte en qüestió.

Podem determinar la partida aranzelària d’un producte mitjançant l’eina d’exploració facilitada en aquest enllaç.

Llegeix l’article.

Comments for this post are closed.