Normes per la valoració duanera de les mercaderies

El procés d’estimació del valor d’un producte a la duana planteja problemes als importadors que poden ser tan greus com el dret real aplicat.

L’Acord de la OMC sobre valoració duanera té com a objectiu establir un sistema equitatiu, uniforme i neutral de la valoració duanera de mercaderies: un sistema que s’ajusta a les realitats comercials i que prohibeix la utilització d’arbitratges o ficticis.

A la Ronda Uruguai es va adoptar una decisió ministerial sobre aquest tema que atorga a les administracions de duana la facultat de sol·licitar informació addicional en els casos en què tinguin motius per a dubtar de l’exactitud del valor declarat de les mercaderies importades. Si, malgrat la informació addicional que es va poder facilitar, l’administració de duanes segueix tenint dubtes raonables, es pot estimar que no es pot determinar el valor en duana de les mercaderies importades sobre la base del valor declarat.

Les legislacions dels diferents països parts de l’OMC incorporen les normes de valoració de l’OMC. I pertany les normes de valoració que tenim a la UE són similars a la de tots aquells països on exportem els nostres productes si son membres de la OMC.

S’intenta que el valor a duana reflecteixi el valor de mercat de les mercaderies, per això  s’agafa a com a criteri prioritari el preu pagat per la mercaderia sempre i quan el comprador i el venedor no siguin empreses vinculades i el preu no estigui afectat o condicionat o  pactes que podrien arribar a desvirtuar el valor real de  mercat del producte d’importació.

En cas que no sigui possible aplicar el criteri del valor de transacció (preu de la mercaderia), s’apliquen altres criteris subsidiaris que són el valor de mercaderies idèntiques, el valor de mercaderies similars, el valor que s’obté a partir del cost de producció o be el valor de que s’obté a partir del valor de la revenda del producte en la UE. S’apliquen aquests criteris en defecte de l’anterior, si be els dos últims es poden intercanviar.

A l’hora de fixa el valor en a duana se sumen al preu EXW del producte totes  les despeses d’introducció fins al territori del país d’ importació.

A la UE les normes que regulen la valoració duanera es troben en el Codi Duaner de la UE.

 

Comments for this post are closed.