Renovació del Pla ICEX TARGET USA

El Pla ICEX TARGET USA és una iniciativa dirigida a recolzar els projectes d’internacionalització de Pimes espanyoles a Estats Units. La presentació de sol·licituds finalitza el divendres 27 de novembre de 2015.

Presentació de sol·licituds: de les 00:00h del divendres 13 de novembre fins les 24:00h del divendres 27 de novembre de 2015

Objectius i finalitat del Pla ICEX

El Pla ICEX TARGET USA és una iniciativa dirigida a recolzar els projectes d’internacionalització de Pimes espanyoles a Estats Units; bé d’empreses que ja van ser beneficiàries en 2014 i/o 2013 i que han comptat amb un informe favorable de l’ICEX o de companyies per les quals 2015 sigui el seu primer any de sol·licitud.

Els projectes presentats han de pertànyer a qualsevol sector d’activitat i que contemplin una filial ja constituïda a Estats Units al moment de presentar la sol·licitud d’ajut. Si la sol·licitud en el marc del Pla ICEX Target Usa es cursa per primera vegada l’any 2015, la data de constitució de la filial no podrà ser anterior al 21 de novembre de 2014,o emmarcar-se en els sectors de biotecnologia, nanotecnologia, Tics, continguts digitals i altres sectors d’alt contingut tecnològic, sense que sigui necessari, donades les característiques i necessitats d’aquestes empreses, que les mateixes comptin amb filial a Estats Units.

Quantia màxima de l’ajut

La quantia de l’ajut serà del 50% dels conceptes susceptibles d’ajut amb un topall màxim de 50.000€ per beneficiari. La quantia total màxima de la despesa assignada al pla serà d’un milió cinc-cents mil euros aportats de manera conjunta entre el Ministeri d’Economia i Competitivitat a través de l’ICEX i el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme en el marc del Pla d’Internacionalització de Sectors Industrials.

Criteris de selecció

L’ICEX valorarà els projectes d’acord a una sèrie de criteris i ponderació, considerant un màxim de 10 punts:

– Qualitat del projecte presentat (màxim 3 punts), valorat a partir de la memòria i projecte que s’adjunti a la sol·licitud, així com de les pròpies característiques de les accions per les quals se sol·licita el suport.

– Viabilitat del projecte (màxim 5 punts), tenint en compte el producte/servei i el mercat d’EUA

– Impacte (màxim 2 punts), d’acord a les possibilitats de penetració al mercat nord-americà i concordança amb el Pla Estratègic de l’ICEX.

Conceptes susceptibles de suport

– Despeses prèvies de constitució i primer establiment
– Despeses de promoció
– Despeses de defensa jurídica de la marca i homologació

Període de realització de les despeses

Amb caràcter general, seran objecte d’ajut les despeses efectuades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015.

Excepcionalment, seran objecte d’ajuda les despeses prèvies, de constitució i primer establiment de la filial per la qual se sol·licita l’ajuda que hagin estat realitzats l’any 2014 de forma prèvia a la data de creació d’aquesta filial, sempre que hàgin estat realitzats, com a màxim, en els quatre mesos anteriors a la data de constitució.

Les empreses beneficiàries del Pla ICEX TARGET USA l’any 2013 i/o 2014 per a la constitució de la seva filial a Estats Units no podran presentar despeses de constitució.

Termini de presentació de la sol·licitud de l’ajut i procediment

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà quinze dies naturals després de la publicació en el BOE. (del 12 al 27 de novembre 2015) Sense que s’admetin sol·licituds rebudes amb posterioritat

La presentació de la sol·licitud i la documentació requerida haurà de remetre’s a l’ICEX dins del termini previst per alguna de les següents opcions:

• Telemàticament (opció preferent): l’empresa haurà de comptar amb el corresponent certificat digital i seguir les instruccions sobre aquest tema incloses en l’apartat CONFIRMACIÓ Formulari telemàtic del Pla degudament emplenat.

• Imprimint la sol·licitud i remetent-la obligatòriament a Serveis Centrals de l’ICEX, Direcció general d’Internacionalització de l’Empresa, Pº de la Castellana, 278 – 28046 Madrid, en horari de Registre: de dilluns a dijous de 9:00 a 17:40h. i els divendres de 9:00h. a 14:00h. o mitjançant correu certificat.

Imprès de sol·licitud:

Empreses per les quals 2015 és el seu primer any de sol·licitud
Empreses beneficiàries del Pla ICEX TARGET USA 2013 i/o 2014 i que han comptat amb informe favorable de l’CEX

Comments for this post are closed.