LES SUSPENSIONS I ELS CONTINGENTS ARANZELARIS AUTÒNOMS

Eines comercials per millorar l’accés a les matèries primeres i productes semielaborats

La Unión Europea pot aprovar, de forma autònoma, temporal i no discriminatòria, suspensions i contingents aranzelaris amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses comunitàries, permetent la utilització de subministraments amb exempció total o parcial de drets de duanes en matèries primeres, productes semielaborats o components que no existeixen a la Comunitat (Suspensions) o en quantitats insuficients (Contingents).

És una eina d’us habitual per empreses d’altres països. Però a casa nostre no és prou conegut.

Les empreses espanyoles interessades han de presentar la seves sol·licituds davant la Subdirecció General de Política Aranzelària i d’instruments de defensa comercial de la Direcció de Comerç i Inversions  del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

Aquesta sol·licitud ha de contenir prou informació per poder fer una adequada valoració i l’empresa sol·licitant es fa responsable de la veracitat d’aquesta informació.

Qui ho pot demanar

Ho poden demanar les empreses establertes a la UE, sempre i quan l’estalvi aranzelari que es busqui excedeixi de 15.000 euros/any. Poden agrupar-se les peticions de vàries empreses.

Per a quins productes

Les sol·licituds s’han de referir a productes importats destinats a una posterior transformació, i dels que no hi hagi producció comunitària (suspensió) o que aquesta sigui insuficient (contingents).

Terminis

La Comissió semestralment rep   les peticions, essent la data límit el 15 de març i el 15 de setembre de cada any. No obstant, i donat que la petició ha de ser validada prèviament per les autoritat del respectiu Estat membre, en el cas d’Espanya la data límit per presentar sol·licituds al Ministeri és el 15 de febrer i l’1 d’Agost.

Les suspensions s’estableixen per a un període de cinc anys, a no ser que canviïn les circumstàncies hi hagi producció comunitària abans dels cinc anys. Els contingents solen renovar-se anualment.

Procediment d’aprovació. Possibilitat d’oposició

Un cop s’ha presentat la sol·licitud correspon a la Comissió aprovar la mesura. Un cop aprovada, qualsevol  empresa de la UE podrà  acollir-se a la suspensió o contingent, ja que com hem dit es tracta d’una mesura no discriminatòria.

Durant el procés poden haver oposicions per part d’empreses que al·leguin  fabriquen el producte en qüestió. En aquest cas s’ha d’esbrinar si el producte al·legat per l’empresa de la UE compleix totes les característiques del producte d’importació presentat per l’empresa sol·licitant i si no és així  rebutjar l’oposició.

Bases de dades

La Comissió Europea posa a l’abast de les empreses una base de dades on es poden consultar les suspensions i els contingents i la seva situació de vigència.

Suspensions aranzelàries autònomes
Contingents aranzelaris autònoms

La major part de suspensions i contingents aranzelaris afecten a productes químics.

En el següent  enllaç  us podeu descarregar la guia elaborada per la Sundirección General de Política Arancelaria y de Instrumentos de Defensa Comercial

 

Comments for this post are closed.