VIGILÀNCIA PRÈVIA SOBRE IMPORTACIONS DE PRODUCTES SIDERÚRGICS

La Comissió Europea va activar el dia 30 d’abril un mecanisme de vigilància prèvia a les importacions de productes siderúrgics per tal d’establir un mecanisme d’alerta precoç que observi ràpidament els canvis i fluxos comercials en el mercat de l’acer. Aquest mecanisme s’ha implementat a través del REGLAMENT D’EXECUCIÓ (UE) 2016/670 DE LA COMISSIÓ de 28 d’ abril de 2016 pel que es sotmeten a una vigilància prèvia de la Unió les importacions de determinats productes siderúrgics originaris de tercers països.

Aquest Reglament requereix la sol·licitud d’un document de vigilància previ en aquelles importacions de productes siderúrgics d’un pes superior a 2.500 Kgs que es detallen a l’enllaç.

A més aquests operadors hauran d’aportar proves comercials de la intenció d’importar, com ara la còpia del contracte de compra o de la factura proforma. En els casos que les mercaderies no es comprin directament en el país de producció, es regula també la possibilitat de requerir a l’importador un certificat de producció expedit per la aceria productora.

Aquest règim de vigilància prèvia s’aplica des del 3 de juny de 2016 conforme l’article 2.2 del reglament. Les sol·licituds han de cursar-se mitjançant certificat electrònic a través de d’aquest enllaç

Per a més informació consulta amb l’assessora, Asun Cirera, 937361100 o comercexterior@cecot.org

Comments for this post are closed.