AJUTS PROGRAMA CUPONS A LA INTERNACIONALITZACIO 2017

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de novembre de 2017, o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts. La intensitat de l’ajut serà d’un màxim del 80% del cost del servei, amb un màxim d’ajut de 4.000 euros i el cost subvencionable màxim serà de 5.000 euros.

Els serveis que es presentin per obtenir aquests ajuts s’hauran d’iniciar a partir de la data d’inici de l’actuació indicada pel sol·licitant en la sol·licitud de subvenció i dins de l’any de la convocatòria i hauran de finalitzar en un termini màxim de 8 mesos a comptar des d’aquesta data.

Termini per a la presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de novembre de 2017, o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que no exportin més del 15% de la seva facturació, en base a les dades del darrer exercici tancat.

Als efectes d’aquestes bases s’entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

Un mateix beneficiari pot sol·licitar, per serveis diferents, més d’un ajut per aquest programa, però amb un cost subvencionable màxim de 5.000 euros per al conjunt de sol·licituds fetes.

Un beneficiari al que s’hagi concedit un cupó en les convocatòries corresponents als anys 2015 i/o 2016, no en podrà rebre un altre per a la mateixa modalitat de servei dins aquestes bases.

Quantia

La intensitat de l’ajut serà d’un màxim del 80% del cost del servei, amb un màxim d’ajut de 4.000 euros.

La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut és del 60% del cost aprovat del servei.

Actuacions i despeses subvencionables

Serveis realitzats per a entitats d’assessorament especialitzades en processos d’internacionalització consistents en:

  • Diagnosi de potencial d’internacionalització de l’empresa sol·licitant.
  • Plans de promoció internacional. Ha d’incloure els següents estadis: selecció de producte/servei a internacionalitzar, preselecció de països, selecció de països, selecció de canal de distribució, llistat de potencials clients.
  • Disseny de web per a mercats internacionals.
  • Posicionament de la web als mercats internacionals.
  • Posicionament internacional a les xarxes socials.
  • Subcontractació Export Manager.
  • Gestió concursos i licitacions internacionals.
  • Gestió de registre de marca i patents a mercats internacionals.
  • Acompanyament i assessorament per a la participació a Fires Internacionals.

El cost subvencionable màxim serà de 5.000 euros. L’IVA no es considerà en cap cas una despesa subvencionable.

Els serveis que es presentin per obtenir aquests ajuts s’hauran d’iniciar a partir de la data d’inici de l’actuació indicada pel sol·licitant en la sol·licitud de subvenció (aquesta data ha de ser posterior a la data de sol·licitud de la subvenció), i dins de l’any de la convocatòria i hauran de finalitzar en un termini màxim de 8 mesos a comptar des d’aquesta data.

 

Per a mes informació: comercexterior@cecot.org

 

Comments for this post are closed.