Ajuts del ‘Programa ICEX localiza’ per PIMES per implantació a l’estranger

Aquesta convocatòria considera com a àrees geogràfiques prioritàries el Regne Unit, Àsia i Mediterrani Sud i Oriental.

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) a través de l’ICEX llença una convocatòria d’ajuts del “Programa ICEX Localiza” destinats a donar suport als projectes d’internacionalització en mercats exteriors, amb excepció dels mercats dels Estats membres de la UE, de PIMES espanyoles que comptin amb marca espanyola pròpia i reuneixin els requisits corresponents.

Els ajuts poden estar cofinançats pel FEDER, període de programació 2014-2020.

Els projectes presentats podran pertànyer a qualsevol sector d’activitat, sense perjudici de les prioritats sectorials que, si escau, es puguin establir en cada convocatòria i es puguin implementar a través de qualsevol de les següents figures: filial, sucursal o oficina de representació. S’exigirà evidència de la seva constitució en el moment de la justificació de les despeses considerades com a susceptibles de suport dins del Programa.

Els projectes es podran haver dut a terme de forma individual o a través de filials compartides.

Podran optar als ajuts les empreses constituïdes legalment a Espanya.

Les actuacions objecte de suport tindran una duració màxima de 24 mesos. La subvenció serà del 50% de les despeses considerades com a susceptibles de subvenció amb un límit màxim de 30.000 € per beneficiari, independentment del nombre de projectes aprovats. Una mateixa empresa pot sol·licitar els ajuts per un màxim de 3 projectes.

Les despeses subvencionables són les següents:

  • Despeses prèvies, de constitució i primer establiment;
  • Despeses de promoció lligades al desenvolupament del pla d’internacionalització en el mercat d’implantació;
  • Despeses de defensa jurídica de la marca i homologació.

Quan es tracti d’actuacions cofinançades amb Fons Estructurals de la Unió Europea, les despeses presentades objecte de subvenció seran incompatibles amb la percepció d’ajuts per la mateixa despesa finançats amb altres instruments de la UE.

Als següents enllaços trobareu:

Comments for this post are closed.