Ajuts per a inversió directa a l’exterior – ACCIÓ

L’ajut és per implantacions comercials fora de la UE o implantacions productives a qualsevol país.

El termini de sol·licitud finalitza el 15 de desembre de 2015 i és per a projectes en els que la societat s’hagi constituït entre l’1 de gener e 2015 i el 31 de desembre de 2016.

Podeu consultar la convocatòria clicant aquí.

En resum la disposició estableix el següent:

Projectes subvencionables

a) Projectes de creació d’una societat nova amb personalitat jurídica pròpia a un país de destinació en el qual l’empresa sol·licitant no hi tingui constituïda cap altra societat.
b) Adquisició d’empreses estrangeres, sempre que l’empresa a adquirir no estigui participada per socis o accionistes de l’empresa sol·licitant de l’ajut.
c) Projectes a països on l’empresa sol·licitant ja tingui constituïda una filial sempre i quan el projecte sigui convertir la filial comercial en productiva.

Els projectes poden ser d’activitat comercial, logística, tècnica, productiva o de serveis.

La participació de l’empresa beneficiària en el capital de la nova societat a l’exterior ha de ser superior al 50%, tret d’aquells casos en els que la legislació local obligui a un percentatge menor.

La inversió haurà de ser directa de l’empresa beneficiària a la filial. En cap cas s’acceptarà que la inversió sigui realitzada per un soci de l’empresa beneficiària.

L’activitat de la nova societat objecte de la inversió a l’exterior haurà de ser la mateixa o derivada de la cartera de productes i serveis de l´empresa sol·licitant o necessària per millorar la seva productivitat i la inversió a l’exterior no pot suposar una reducció de les activitats de l’empresa a Catalunya.

Queden excloses aquelles inversions fetes a països de la UE 28, excepte aquelles implantacions de caràcter productiu o de R+D.

Despeses subvencionables

a) Despeses de constitució de la societat: escriptures, inscripcions i registre, permisos administratius, llicències, traduccions legals de documents.
b) Sous del personal laboral contractat directament per a la nova societat o dels treballadors de l’empresa que van a treballar a la nova societat a l’estranger (expatriats).
c) Lloguer d’oficines i naus.
d) Despeses en actius fixes no immobiliaris.

Es podran acceptar despeses subvencionables tant de l’empresa sol·licitant com de la nova societat constituïda a l’exterior.

Intensitat dels ajuts

La subvenció a atorgar pot assolir fins a un 25% de les despeses subvencionables acceptades si la filial és productiva industrial i fins a un 15% en els altres casos.

Si l’empresa sol·licitant té una participació de menys d’un 100% en l’empresa objecte de la inversió directe a l’exterior, s’aplicarà una reducció a l’ajut resultant, en base a multiplicar-lo pel percentatge de participació de l’empresa sol·licitant en l’empresa objecte de la inversió directe a l’exterior.

Per a mes informació:
Asun Cirera
Assessora en Comerç Exterior
Tel. 9373110011

Comments for this post are closed.