ASPECTES PRÀCTICS EN LA FINALITZACIÓ DE CONTRACTES AMB AGENTS COMERCIALS INTERNACIONALS

Un dels aspectes més delicats en el  moment  que decidim  finalitzar  la relació contractual  que tenim amb un agent comercial a un altre país,  és calcular bé les conseqüències indemnitzatòries  d’aquesta resolució.

Aquests poden variar segons el país on estigui establert l’agent comercial i també pel fet de tenir signat o no un contracte per escrit. Es a dir, segons com configurem la relació contractual amb un agent en el moment inicial, això tindrà  repercussions després quan haguem de prescindir dels seus serveis.

Hi han dos conceptes d’indemnització que no podem confondre, la indemnització compensatòria per clientela i la indemnització per incompliment, p.e. en cas de resolució abusiva de contracte per part de l’empresari.

La indemnització per clientela pot estar prevista al contracte o no. Però si l’agent es troba en un país on la legislació  preveu de forma imperativa aquest dret de l’agent, estigui o no estigui contemplat al contracte, s’ha de respectar.  Aquest és el cas dels països de la UE.

També depenent  del país comunitari en què es trobi l’agent, l’import indemnitzatori  per a aquest concepte pot variar, segons  p.e. el país hagi seguit el model germànic o el model francès. I també segons el criteri jurisprudencial seguit pels tribunals del país on es troba l’agent,  que serà generalment els competents en cas de litigi.

Les legislacions que han adoptat un model germànic com és el cas d’Espanya, estableixen un límit màxim d’indemnització per clientela equivalent a la mitjana de comissions anuals, prenent de referència els últims cinc anys. Té dret l’agent a l’import màxim d’indemnització?

Depèn de les circumstàncies de cada cas i de quins tribunals ho estiguin  jutjant. Si en la captació de clientela, la notorietat de la marca o la contribució que l’empresari pot acreditar és elevada, el jutge pot modular a la baixa aquesta indemnització.  O be si l’agent no ha captat nous clients i  no  ha incrementat les vendes durant la vigència del contracte, pot inclús denegar-la.

En aquest punt és rellevant la  sentència del Tribunal de Justícia  de la Unió Europea de 7 d’abril de 2016. En aquesta resolució el Tribunal interpreta que els clients que ja tenia l’empresari, però amb qui  l’agent ha establert noves relacions comercials específiques per vendre nous productes, es poden considerar nous clients a efectes de la indemnització per clientela prevista a l’art. 17 de la Directiva 86/653, que és la Directiva que segueixen les legislacions de tots  Estats membres de la UE en aquesta matèria.

Aquesta indemnització no procedeix quan el contracte ha finalitzat per denúncia de l’ agent o be per incompliment d’alguna de les seves obligacions. I és aquí on el fet de disposar d’un contracte escrit prén rellevància,  ja que a l’hora de determinar si han hagut incompliments per part de l’agent, el contracte ens haurà permès descriure els concrets compromisos que l’agent ha  adquirit per promocionar les vendes en un mercat, com ara la xifra mínima de vendes, obligacions d’ informació etc… és a dir obligacions particulars adaptades a les circumstàncies del cas i als interessos de l’empresa , que la llei per defecte no contempla.

També resulta rellevant la forma escrita a l’hora de poder provar per part de l’empresa quin era el nivell d’activitat, clients i xifra de negoci que  té l’empresa en el territori assignat a l’agent abans d’iniciar la relació contractual entre els parts. I això pot influir després a l’hora del càlcul de la indemnització deguda.

Aquests consideracions posen de relleu un cop més la importància de gestionar adequadament els riscos contractuals en els negocis, i que el moment de fer-ho és a l’inici de la relació contractual.

Malgrat les persones de negoci estiguin més centrades en les   expectatives comercials i els retorns  que la nova col·laboració els aportarà, no han d’oblidar que un bon negoci pot resultar un fiasco degut a factors que s’han menystingut com a menors o secundaris. Al final, tot compta. I la gestió excel·lent és la que te en compte tots els factors que poden interferir o afectar  un bon negoci.

30 de Juny de  2017

Asun Cirera

Advocada.

Comments for this post are closed.