CESCE: Segona Línia Extraordinària de Cobertura Asseguradora de Crèdits de Circulant

Amb caràcter extraordinari, s’ha autoritzat una nova línia de cobertura asseguradora de fins a 1.000 milions d’euros amb càrrec al Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització (d’ara endavant, la Segona Línia o la Línia). Les cobertures seran atorgades per la Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació, CESCE, en nom propi i per compte de l’Estat, a l’empara del que es preveu en l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics de data 23 d’octubre de 2020 i de conformitat amb la Llei 8/2014, de 22 d’abril i el que s’estableix en el Reial decret 1006/2014, de 5 de desembre.

Les empreses que compleixin amb els criteris d’elegibilitat tindran accés a aquestes cobertures per a crèdits de circulant a través de les entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació al seu venciment de les existents.

Llegir l’article

Comments for this post are closed.