El Ministeri d’Hisenda i la direcció de duanes i impostos especials espanyols admeten el millor valor probatori de l’e-CMR en operacions de transport intracomunitàries en els casos de sol·licitud de taxa impositiva zero

En els últims mesos de 2021, els representant del Grup de Treball per a l’Impuls dels DET han estat treballant per a fer viable i agilitar l’ús de la documentació de control digital en el transport de mercaderies específicament en el relacionat amb l’Administració d’Hisenda i la Direcció de Duanes i IIEE, una vegada consolidada com a tecnologia “necessària i recomanable” pel Ministeri de Transport (MITMA).

L’objectiu era resoldre la problemàtica que la AEAT encara venia sol·licitant proves addicionals en paper com a comprovant de lliurament real en una ubicació en un altre país de la UE en lliuraments de mercaderia internacionals d’empreses exportadores espanyoles en els casos en què aquestes sol·licitaven l’exempció o devolució de l’IVA Intracomunitari (taxa impositiva zero).

Des del 1/1/2020 les empreses que desitgessin aplicar aquesta TAXA ZERO es veien obligades a presentar dues proves independents i no contradictòries de dues de les parts no involucrades en la sol·licitud (normalment, remitent i destinatari).

La metodologia requerida per la AEAT obligava el transportista a sol·licitar proves addicionals dels lliuraments, per a fer-les-hi arribar al venedor, quan aquest desitjava optar a l’esmentada exempció o a l’adquirent generar una declaració jurada de recepció, tot això en un termini molt ajustat respecte a la data de lliurament. Diversos sectors productius espanyols sofrien la impossibilitat de recol·lectar, compartir i presentar a la AEAT aquesta informació en termini. A partir d’aquestes experiències prèvies, es va dissenyar una prova de concepte que va ser presentada el mes de maig passat a les Autoritats Duaneres a càrrec de definir i validar aquests “nous procediments”.

La prova de concepte va demostrar que amb viatges intracomunitaris gestionats via e-CMR totes les parts implicades (venedor, propietari de la mercaderia, transportista i destinatari) podien:

  • Accedir a la mateixa i única informació del port,
  • Compartir la quantitat i naturalesa dels béns transportats,
  • Deixar perfectament identificats els mitjans de transport,
  • Identificar sense possibilitat de dubte al destinatari de la mercaderia, així com la seva identitat, ubicació en estat membre i data/hora exacta (substitutiu de la declaració jurada),
  • Accés directe a tots els documents adjunts necessaris (albarans, certificats de qualitat, incidències en ruta,..),
  • Possibilitat d’inclusió de text informatiu per part de l’expedidor que asseguri perfecte coneixement a les parts del modus operandi esperat,
  • Certesa que totes les parts accedeixen simultàniament la còpia del document de tancament del port i de manera instantània i
  • Tot això pot estar digitalment en mans de la AEAT-D.G. Duanes apesares minuts després de completat aquest port.

La recent confirmació de la Direcció General de Duanes i Impostos especials de l’efecte probatori complet de l’e-CMR com a alternativa més segura, de completa fehaciencia, més ràpida de consolidar i compartir i de justificar a l’Administració, obre una decidida porta a millorar la gestió de tots els sectors productius afectats de la necessitat d’aquesta informació de port “única” i a simplificar els laberíntics processos probatoris creuats inherents a l’ús de documents de port en paper.

L’e-CRM també permet la completa integració digital en els sistemes d’altres mitjans de transport com per exemple els Port Community Systems i la resta d’opcions intermodals.

Comments for this post are closed.