Gestió duanera de devolucions procedents del Regne Unit: Reimportació de mercaderies de retorn

La sortida del Regne Unit de la UE, l’1 de gener de 2021, atorga als intercanvis comercials amb aquest país estatus d’operacions de comerç internacional, la qual cosa suposa la necessitat de declarar totes les mercaderies que travessin la frontera. Dins de les operacions de comerç internacional existeix la possibilitat que, una vegada realitzada l’exportació d’una mercaderia determinada, aquesta sigui retornada per part del client (per no ajustar-se a la comanda realitzada, estar defectuós, etc.). Aquesta mercaderia, una vegada exportada a un país tercer, perd el seu estatus comunitari, per la qual cosa la seva reintroducció a la UE suposarà la necessitat de realitzar un DUA d’importació i l’aplicació dels drets d’importació corresponents (IVA d’importació i aranzels).

No obstant això, aquestes mercaderies retornades podran estar exemptes del pagament dels drets d’importació, si s’acullen al règim de reimportació de mercaderies de retorn. Aquest règim, recollit en l’article 203 del Codi Duaner de la Unió (CAU)1.

Per més detalls consulteu el següent enllaç.

Comments for this post are closed.