Informació sobre el sistema de declaració d’origen a Corea del Sur

L’1 de juliol de 2011 va entrar en vigor l’Acord de lliure comerç UE-República de Corea1 (ALC). En virtut de l’Acord, les mercaderies exportades des de la UE poden beneficiar-se d’un tracte preferencial a la frontera coreana sempre que:

  • Siguin originàries de la UE
  • Compleixin determinats requisits addicionals
  • Vagin acompanyades d’una declaració d’origen

En molts dels acords comercials subscrits per la Unió Europea amb tercers estats, les mercaderies obtenen un tracte preferencial a la seva entrada en aquests mercats. Això pot suposar la reducció o exempció total del pagament dels drets aranzelaris. Per poder gaudir d’aquest benefici caldrà justificar l’origen de les mercaderies a través del mètode pel qual s’hagi optat al ALC en qüestió.

La declaració d’origen és l’únic mètode que permeten l’ALC UE-República de Corea i el Protocol relatiu a la definició de “productes originaris” i als mètodes de cooperació administrativa per justificar l’origen preferencial de les mercaderies. En altres ALC existeixen altres figures per justificar aquest origen preferencial, com poden ser el Certificat de Circulació de Mercaderies EUR-1 o el Sistema de Registre d’Exportadors (REX). Aquest número d’exportador registrat (REX) que poguessin haver obtingut alguns exportadors no és vàlid per a l’exportació a Corea de Sud.

L’Icex presenta un informe amb el propòsit d’especificar en què consisteix el sistema de declaració d’origen a Corea del Sud.

Comments for this post are closed.