Instruccions sobre el funcionament del departament de Duanas i IIEE amb la declaració de l’estat d’alarma


El Departament de Duanes i IIEE ha publicat la NI DTORA 01/2020 de 16 de març per la qual es dicten instruccions sobre el funcionament del Departament de duanes i IIEE derivades de la declaració d’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020 de 14 de març.

D’acord amb aquesta nota Informativa, està prevista l’aprovació d’un Reial Decret pel qual s’adoptin mesures urgents en l’àmbit tributari i duaner per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19, que preveu que el Departament de Duanes i IIEE adopti les mesures oportunes per a garantir el despatx duaner i especialment la importació de productes peribles, medicaments i productes sanitaris, altres productes de primera necessitat, així com els necessaris per a garantir el manteniment de les cadenes de producció, assegurant el compliment dels requisits en matèria de seguretat i protecció dels ciutadans.

El pla dissenyat per la AEAT a aquest efecte, disposa de manera general la realització de manera remota amb mitjans no presencials de la majoria de les seves funcions i tasques, però així mateix estableix que el Departament de Duanes i IIEE definirà els serveis que, per ser essencials i inajornables, hauran de prestar-se de manera presencial.

Mentrestant, i a fi de garantir el compliment de les funcions del Departament, s’informa els operadors que s’han dictat instruccions respecte als següents punts:

1- Activitats crítiques amb prestació presencial. Es mantindrà la presència física dels funcionaris necessaris per a la prestació dels següents serveis:

a) Despatx Duaner: Es garanteix el despatx duaner tant físic com documental, donant prioritat a béns peribles, medicaments i productes sanitaris, altres béns de primera necessitat i els necessaris per al manteniment de les cadenes de producció, assegurant el compliment dels requisits en matèria de seguretat i protecció dels ciutadans.

Per a la realització de reconeixements físics en ADTs, Llepes o altres llocs autoritzats, s’haurà de garantir prèviament la presència física de personal del magatzem per a realitzar adequadament el reconeixement.

b) Viatgers.

2 – Tancament dels serveis d’atenció al públic
En les Delegacions Especials en què s’acordi el tancament de l’atenció al públic es tindran en compte les següents especialitats:

a) Garanties: Respecte a les garanties de comerç exterior i d’Impostos Especials, no serà requisit necessari que l’operadora aportació el document original en què es constitueixi la garantia (avals o certificats d’assegurança de caució) per a la seva admissió i alta en el sistema informàtic, però es podran efectuar les oportunes comprovacions sobre el document escanejat aportat. Una vegada finalitzi l’estat d’alarma, es requeriran els originals que encara continuïn fent efecte.

En les devolucions de garanties que no es puguin fer físicament, es notificarà a l’interessat la seva cancel·lació per via telemàtica, però la garantia quedarà en poder de l’Administració mentre duri l’Estat d’Alarma.

Els dipòsits en la Caixa General de Dipòsits es podran continuar tramitant de manera telemàtica.

b) Signatura dels EUR-1: Durant el període d’Estat d’Alarma, s’emetran a posteriori.

c) Quaderns LLIGA: Quan no sigui possible segellar físicament els quaderns LLIGA, es remetrà una còpia per via telemàtica, la duana realitzarà les comprovacions necessàries i emetrà un justificant de presentació també per via telemàtica (amb CSV perquè pugui ser verificat per les autoritats d’altres països), incloent tots els detalls rellevants i fent esment al Reial decret 463/2020.

d) Precintat en trànsit: El precintat de les mercaderies es podrà substituir per una descripció precisa de les mercaderies, que permeti la seva fàcil identificació i sempre que s’especifiqui la quantitat i naturalesa d’aquestes, així com les seves característiques particulars, conforme a l’article 302.1 del Reglament d’Execució (UE) 2015/2447, i sense perjudici del control a posteriori que procedeixi conforme a l’article 48 del CAU.

3 – Plans de contingència
La AEAT informarà, a través de la seva pàgina web, sobre els serveis disponibles, els edificis on es manté a atenció al públic, així com els telèfons i adreces de contacte de cada Dependència Regional de Duanes.

4 – Vigència
Les instruccions incloses en aquesta Nota Informativa estaran vigents mentre es mantingui l’Estat d’Alarma.

Més informació: NI DTORA 01/2020 per la qual es dicten instruccions sobre el funcionament del Departament de duanes i IIEE derivades de la declaració d’estat d’alarma.Comments for this post are closed.