INTRASTAT a partir de l’any 2022

Les declaracions de comerç internacional de béns entre països de la Unió Irlanda del Nord (INTRASTAT) relatives a períodes referits a l’any 2022 i posteriors, quan es refereixin al flux d’exportació, hauran d’incloure a més de les dades que es venien declarant anteriorment, el codi del país d’origen de la mercaderia i el número d’identificació IVA VIES (art. 214 Directiva del Consell 2006/112/EC) de l’operador intracomunitari que li hagi assignat el país de la UE o Irlanda del Nord al qual s’exporti la mercaderia (client adquirent, qui realitzi les operacions de perfeccionament de les mercaderies exportades, etc.).

No obstant això, s’utilitzarà com a número d’identificació el codi QV999999999999 en els següent suposats:

  • Quan sigui impossible facilitar el número d’identificació (per exemple: en el comerç triangular quan la unitat informant no actuï com a intermediari de l’operació, sinó com a destinatari o receptor de la mercaderia).
  • Quan el número d’identificació no pugui determinar-se pel fet que es tracti de vendes a subjectes passius o a persones que no siguin subjectes passius (per exemple: particulars) , que no estiguin identificats a l’efecte del IVAo dels béns o moviments específics als que es refereix el capítol III de l’annex V Reglament d’Execució (UE) núm. 2020/1197.

En aquest enllaç es pot consultar  l’estructura del fitxer per a les declaracions en format CSV i l’estructura dels números d’identificació de l’IVA (VIES) per països.

Comments for this post are closed.