Iva Intracomunitari – Novetats 2020

Justificació de la sortida de la mercaderia d’un EM cap a un altre EM

L’1 de Gener de 2020 han entrat en vigor nous requisits per a justificar la sortida de mercaderies cap a un altre estat membre i poder declarar exempt d’IVA les entregues intracomunitàries, és a dir la venda de mercaderies a clients d’altres EM.

Aquest requisit documental s’ha reforçat per evitar les situacions de frau que al llarg d’aquests anys s’han detectat.

A partir d’ara cal que les empreses que facin entregues intracomunitàries donin les instruccions pertinents de cara a disposar dels següent documents:

1 – Si el transport el contracta i paga el venedor, cal estar en possessió de:

a – Dos elements de prova no contradictoris emesos per dues parts diferents que siguin independents entre sí, del venedor i del comprador consistents en documents relacionats amb l’expedició del transport com ara: CMR signat, B/L, AWB, factura del transport.

b – Un document els anteriors més un dels documents següents:

  • Pòlissa d’assegurances relativa al transport dels bens, o documents bancaris que provin el pagament del transport dels bens
  • Documents oficials expedits per una autoritat pública, como un notari, que acreditin l’arribada dels bens a l’Estat membre de destí
  • Un rebut emes por un depositari a l’Estat Membre de destí  conforme el emmagatzemant dels bens en aquest Estat membre.

2 – Si el transport el contracta i paga el comprador, a mes a mes dels dos elements de prova no contradictoris indicats en l’anterior apartat  cal estar en possessió, d’una declaració escrita del comprador que certifiqui que els béns han estat expedits o transportats per ell o per un tercer en nom seu, i en la qual s’esmenti l’Estat membre de destinació de les mercaderies; aquesta declaració escrita ha d’indicar:

  • la data d’emissió,
  • el nom i la direcció del comprador,
  • la quantitat i naturalesa dels béns,
  • la data i lloc de lliurament dels béns,
  •  el número d’identificació dels mitjans de transport (en cas de lliurament de mitjans de transport)
  • i la identificació de la persona que accepti els béns en nom del comprador;

Aquests elements de prova tenen la consideració de presumpcions i l’Administració podria arribar a presentar proves en contra si en te evidències.

En el cas que per part de l’Administració fiscal es consideri que no s’ha provat degudament la sortida de la mercaderia, l’ entrega deixa de ser exempta per al venedor i podria significar l’exigència d’ingrés d’un iva que no ha repercutit al client.

Altres mesures que entren en vigor aquest 2020

Entregues en consigna (call-off stocks)
S’estableix un nou règim per les entregues en consignació. A partir de l’entrada en vigor de la nova normativa les empreses que consignin mercaderies a cas dels clients i el traspàs de propietat es faci en una termini que no superi els 12 mesos, podran tractar aquests enviaments com entregues intracomunitàries exemptes, sense que hagin de complir cap formalitat en el país de destí de les mercaderies ( fins ara podia ser exigible l’obtenció d’un no. D’ Iva en el país de destí i un registre d’ aquestes operacions)

Vendes en cadena dins de la UE
Ens referim a la situació en que hi ha dues vendes i un únic transport. En aquest cas la nova normativa estableix que el transport s’entén vinculat a la primera venda, a no ser que el primer proveïdor i l’intermediari estiguin tots dos a espanya en quin cas el transport s’ entén vinculat a la segona venda i per tant la primera venda quedaria subjecte a Iva.

Aquestes consideracions que introdueix la directiva s’entenen aplicables quan és l’intermediari qui expedeix la mercaderies o es fa pel seu compte.

Número d’Iva intracomunitari

La consignació del número d’Iva intracomunitari del comprador a la factura i a la declaració recapitulativa Modelo 349, passa de ser un mer requisit formal a ser un requisit material de l’exempció del Iva en las entregues intracomunitàries. Es a dir, si falta la consignació d’aquest número, l’ entrega deixa de ser exempta per al venedor i en cas d’una inspecció per les autoritats fiscals podria significar l’exigència d’ingrés d’un iva que no ha repercutit al client.

Per a qualsevol consulta podeu consultar a la nostra assessora Asun Cirera  commercexterior@cecot.org

Comments for this post are closed.