Justificació de l’origen | Certificats preferencials d’origen durant el COVID-19

El Departament de Duanes i IIEE de la AEAT ha publicat la Nota Informativa GA 09/2020, sobre sobre la implementació de les disposicions d’origen dels règims preferencials de la Unió Europea amb els seus socis comercials.

Aquesta Nota Informativa estableix les mesures extraordinàries adoptades per la Comissió Europea amb l’objectiu d’assegurar la correcta implementació dels règims comercials preferencials durant la pandèmia provocada pel COVID-19.

Aquestes mesures, d’aplicació recíproca entre els Estats membres i els socis comercials de la UE que estiguin interessats, s’estableixen respecte als certificats d’origen (Form-A, EUR.1 i/o EUR-MED) i els certificats ATR a conseqüència de la impossibilitat de proporcionar als exportadors els originals en paper.

Respecte a les exportacions, s’insta que els exportadors facin el major ús de l’estatus d’exportador autoritzat, previst en la majoria de règims comercials preferencials, com a alternativa a la certificació oficial en permetre l’acte certificació mitjançant la declaració en factura. Els exportadors que no tinguin aquest estatut poden presentar la sol·licitud davant la seu electrònica de la AEAT, la qual es tramitarà amb caràcter prioritari. L’autorització es podrà concedir sense necessitat d’aportar la informació addicional que es requereixi, sense perjudici, que es pugui revocar per incompliment dels requisits posats de manifestos una vegada aportada la documentació pendent.

En relació als EUR.1, els operadors econòmics que els requereixin hauran de presentar la sol·licitud i el certificat d’origen de què es tracti degudament emplenat mitjançant registre, seguint els passos establerts en la “Guia per a la sol·licitud de segellament de Eur.1 amb signatura electrònica”. Pot consultar aquesta guia aquí.

El segellament electrònic del Eur.1 substituirà el procediment actual en les duanes de tota Espanya.

Respecte a la importació, s’acceptarà per les duanes d’importació les còpies que presentin els operadors econòmics dels certificats d’origen preferencials que hagin estat emesos en paper o per mitjans electrònics per les autoritats competents del país d’exportació.

Quan l’operador disposi d’una còpia del certificat, haurà de declarar-lo en la casella 44 del DUA indicant el codi 9020 (Sol·licitud d’acceptació copia digital Certificat EUR durant crisi COVID-19) al mateix temps que el codi del certificat Form-A, EUR.1 i/o EUR-MED i ATR el qual s’adjuntarà a la declaració duanera.

La utilització d’aquest codi no es considera un supòsit de declaració simplificada per falta de document, i no eximeix de la garantia obligatòria que ha de portar la declaració d’importació, però no es realitzarà travat per la diferència de drets amb països tercers.

S’anima a les autoritats duaneres de la UE i dels països socis comercials de la UE així com dels països beneficiaris dels règims unilaterals a acceptar còpies de certificats d’origen preferencials que hagin estat emesos en paper o per mitjans electrònics per a les operacions d’exportació i importació.

Aquestes mesures, aplicables des del 30 de març de 2020 i fins a un altre avís, no impedeixen que es dugui a terme la comprovació a posteriori d’aquests certificats, conforme al procediment establert en els règims preferencials bilaterals i unilaterals implicats. Una vegada finalitzada la situació de crisi es requerirà als importadors la presentació dels certificats originals.


Comments for this post are closed.