Llicència d’exportació per a determinats equips de protecció individual necessaris per evitar la propagació del coronavirus

Davant la crisi epidemiològica ocasionada pel coronavirus COVID-19, la Comissió Europea ha pres mesures urgents destinades a evitar el desproveïment dels equips de protecció individual necessaris per prevenir una major propagació de la malaltia i salvaguardar la salut del personal sanitari que tracta als pacients infectats.

El Reglament (UE) 2020/242 prohibeix l’exportació de determinats equips de protecció individual que no vagin acompanyats de una llicència d’exportació expedida per les autoritats competents de l’Estat membre de l’exportador, en el termini i condicions que es decideixin a nivell nacional. Aquesta autorització d’exportació haurà de declarar-se a la casella 44 del DUA amb el codi C086.

Els productes afectats per aquesta mesura estan numerats a l’annex I del Reglament i són bàsicament: ulleres protectores i visors de protecció, viseres facials, equips de protecció buconasal (mascaretes), peces de protecció i guants.

El model de formulari de llicència d’exportació figura a l’annex II del Reglament.

També pot presentar-se una declaració jurada de l’exportador acreditant que la mercaderia corresponent no es troba inclosa a l’annex I del Reglament UE nº402/2020. Aquesta declaració negativa ha d’indicar-se amb el codi Y975 a la casella 44 del DUA.

Aquest Reglament ha entrat en vigor el 16 de març de 2020 i s’aplicarà per un període de sis setmanes.


Més informació:

Comments for this post are closed.