Modificació Ordre ICT/1116/2021- Línies d’ajuda per a l’obertura de mercats exteriors

Acompanyem l’Ordre ICT/343/2022, de 18 d’abril, per la qual es modifica l’Ordre ICT/1116/2021, de 7 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les línies d’ajuda per a l’obertura de mercats exteriors i es procedeix a la seva convocatòria l’any 2021, publicada divendres passat 22 en el BOE.

Amb aquesta modificació, es mantenen les dues línies d’ajuda establertes amb anterioritat, que són la Línia Exportadors i la Línia Indicacions Geogràfiques i es pretén aconseguir els objectius establerts mitjançant l’augment dels beneficiaris de les ajudes, així com les actuacions finançables, ampliant les despeses finançables als associats al registre de marques o de noms d’indicacions geogràfiques, pagament de taxes, auditories virtuals, així com a les actuacions de vigilància al costat de les de consultoria i assistència jurídica en la defensa dels interessos comercials.

Tal com s’estableix en l’Exposició de Motius, es modifica:

  • L’article 1 per a ampliar les actuacions a finançar per totes dues Línies
  • L’article 5, on s’elimina l’apartat a).
  • L’article 6 per a ampliar les despeses subvencionables, afegint quatre nous supòsits.
  • L’article 9 per a fer exprés esment als models de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre
  • L’article 13.2. quant als justificants de pagament d’acord amb les noves despeses subvencionables inclosos en l’article 6.1.a).
  • Es modifiquen els articles 7 i 14 per a ampliar el límit de finançament al 100% de la quantia total de les despeses realitzades consignades en l’article 6 de l’ordre de bases, fixant en cada convocatòria la quantia màxima per beneficiari que en cap cas podrà excedir el límit màxim de 200.000 euros. 
Comments for this post are closed.