Nous controls RoHS i RAEE a la importació de material elèctric i electrònic, aplicables a partir del 16 de gener de 2023 realitzats pel SOIVRE abans del despatx a la importació

A partir del 16 de gener de 2023, comencen a aplicar-se dues noves inspeccions a la importació, com s’estableix en el BOE del 29 de novembre de 2022:

  • RoHS (Restriction of Hazardous Substances – Restricció de Substàncies Perilloses)
  • RAEE (Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics)

Les mercaderies afectades són aparells elèctrics i electrònics (AEE), piles, acumuladors i bateries (PPAA) inclosos en els Annexos I, II i III del Reial decret 993/2022. La relació de partides aranzelàries afectades ha estat publicada pel SOIVRE en la pàgina web de ESTACICE.

El Servei d’Inspecció SOIVRE, de manera coordinada amb la Duana, és el responsable de controlar les importacions de mercaderies subjectes a les noves mesures.

Els controls previs al despatx a la lliure practica de material procedent de països tercers verificaran que:

Les importacions de material elèctric, material electrònic, piles, acumuladors i bateries compleixen amb les normes que fixen restriccions a la utilització de substàncies perilloses en la fabricació d’aquests productes.

Els responsables de la introducció en mercat de la UE de AEE i piles, acumuladors i bateries compleixen amb l’obligació d’estar inscrits en el Registre Integrat Industrial (RII) i amb la gestió ambiental dels seus residus

L’objectiu és que només es puguin importar els productes que compleixen amb els requisits tècnics que facilitin els processos de reciclatge i eliminació de residus, així com la reducció de la contaminació i la prevenció dels danys mediambientals i de la salut causats per les substàncies restringides.

Els controls verifiquen si les importacions de material elèctric, material electrònic, piles, acumuladors i bateries i altres productes afectats compleixen amb les normes de fabricació.

Per a passar el control el fabricant/importador ha de:

  • Estar donat d’alta en el Registre Integrat Industrial (RII).
  • Adjuntar la documentació tècnica necessària: Declaració de conformitat + Informe d’assaig de producte final o Certificacions de producció de tercers.

Per a obtenir el despatx d’importació s’ha de sol·licitar el certificat que acredita haver passat la inspecció a través de la pàgina web.

Comments for this post are closed.