Nova edición del RID (The Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail) pel transport de mercaderies perilloses per ferrocarril

El nou RID entrarà en vigor l’1 de gener de 2021 i substituirà l’edició del 2019. Les disposicions de l’edició del 2019 encara es podran aplicar fins al 30 de juny de 2021. El RID es revisa cada 2 anys.

El RID s’aplica al transport internacional de mercaderies perilloses per ferrocarril entre els seus 45 estats d’ Europa, Àsia i Nord d’Àfrica. Als Estats membres de la Unió Europea, també s’aplica al trànsit nacional.

A més, està estretament coordinat amb les disposicions sobre transport de mercaderies perilloses per ferrocarril (ADR) i per vies fluvials interiors (ADN), per tal de facilitar el transport multimodal.

L’edició 2021 del RID  inclou diverses  noves mides i regulacions  que són necessàries a causa del progrés tècnic i científic i que contribueixen a la millora  de la seguretat del transport per ferrocarril, un mode de transport net i eficient energèticament.

Per exemple, RID 2021 introdueix un nou número ONU (UN 3549) per als residus sòlids generats pels tractaments  d’éssers humans o  animals infectats per agents infecciosos de la categoria A. També marca  noves instruccions d’embalatge  per al transport d’aquest tipus de residus.

La nova edició de RID també conté noves llistes de comprovació per omplir i buidar vagons- tancs de líquids i gasos per tal de millorar seguretat durant el transport.

Més informació i accés al RID en anglès, francès i alemany.

Comments for this post are closed.