Nova normativa d’origen a partir de l’1 de gener de 2022

A partir de l’1 de gener de 2022, les declaracions d’origen per les exportacions al Regne Unit  hauran d’anar acompanyades d’una declaració del proveïdor d’aquells productes que s’hagin incorporat en la producció dels béns exportats amb la finalitat de beneficiar-se de l’origen preferencial en virtut del ACC.

La declaració del proveïdor és una declaració per la qual el proveïdor facilita informació al seu client relativa al caràcter originari de les mercaderies pel que fa a les normes d’origen preferencials específiques. El proveïdor és la persona que té el control i el coneixement del caràcter originari de les mercaderies lliurades.

En expedir una declaració, el proveïdor declara el caràcter originari de les mercaderies que subministra al seu client, que necessita aquesta informació per a certificar l’origen preferencial de les mercaderies que exporta. (Les mercaderies exportades són el producte acabat del proveïdor o un producte que incorpora el material subministrat).

La declaració del proveïdor s’adjuntarà a la factura o a qualsevol altre document que descrigui els productes de que es tracti amb el suficient detall com perquè aquests puguin ser identificats.

Els socis interessats en rebre un model d’aquesta declaració de proveïdor poden posar-se en contacte per email a: comercexterior@cecot.org

Comments for this post are closed.