Productes que es consideren AEE i estan sotmesos a controls a la importació a partir del 16/1/2023

Es consideren AEE tots els aparells elèctrics i electrònics excepte els anomenats més endavant explícitament, passant-se d’un àmbit tancat i definit a un “àmbit obert”.

Des d’agost de 2005 fins al 15 d’agost de 2018, els aparells elèctrics i electrònics (AEE) i per tant els seus residus (RAEE) s’enquadraven en una llista de 10 categories (incloses en l’annex I dels reials decrets 208/2005, de 25 de febrer, sobre Aparells Elèctrics i Electrònics i la Gestió dels seus residus, i, 110/2015 i la llista indicativa de l’annex II del RD 110/2015 que enunciava alguns productes identificats en cadascuna d’elles). En tot aquest temps, hi ha hagut alguns productes que no s’han considerat com AEE a l’efecte de la responsabilitat ampliada del productor, i això va portar als productors a considerar que els seus productes estaven fora de l’àmbit de la normativa sobre gestió de residus.

Des del 15 d’agost de 2018, l’RD 110/2015 canvia la categorització dels productes a un anomenat “àmbit ampliat” amb categories de RAEE revisades i desenvolupades amb vista a la simplificació.

Actualment es considera un Aparell Elèctric i Electrònic (AEE) qualsevol  aparell que per a funcionar s’endolla al corrent elèctric o utilitza piles o bateries. Aquesta definició és la mateixa que hi havia en la normativa anterior (Reial decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus).

El que canvia és l’enunciació dels productes als quals no se’ls aplica la responsabilitat ampliada del productor. Així, en l’anterior normativa s’excloïen els AEE que formaven part d’una altra mena d’aparell no inclòs en l’àmbit d’aplicació i els equips destinats a fins específicament militars, necessaris per a la seguretat nacional. L’actual normativa enuncia un llistat de AEE als quals no s’aplica la responsabilitat ampliada del productor. Els AEE exclosos són els següents:

  • Les bombetes amb filaments estan excloses de la nova classificació AEE
  • Els aparells que siguin necessaris per a la protecció dels interessos essencials de la seguretat nacional, incloses les armes, les municions i el material de guerra destinats a fins específicament militars;
  • Els aparells que estiguin dissenyats i instal·lats específicament com a part d’una altra mena d’aparell exclòs o no inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest reial decret, que només puguin complir la seva funció si formen part d’aquests aparells;
  • Els aparells concebuts per a ser enviats a l’espai;
  • Eines industrials fixes de gran envergadura;
  • Instal·lacions fixes de gran envergadura, excepte els equips que no estiguin específicament concebuts i instal·lats com a part d’aquestes instal·lacions;
  • Els mitjans de transport per a persones o mercaderies, exclosos els vehicles elèctrics de dues rodes no homologats;
  • La maquinària mòbil no de carretera destinada exclusivament a un ús professional;
  • Aparells específicament concebuts amb els únics fins de recerca i desenvolupament, que estan destinats en exclusiva a un ús professional;
  • Els productes sanitaris, inclosos els productes sanitaris per a diagnòstic in vitro, quan es prevegi que aquests productes seran infecciosos abans del final del seu cicle de vida, i productes sanitaris de la categoria dels implants.

Per tant, tots els altres productes estan dins de l’abast de la normativa actual.

Res canvia pels productors i importadors que ja compleixen amb la normativa RAEE. Els aparells que ja s’estaven declarant abans continuaran declarant-se en unitats i pes com fins ara. En alguns productes, és possible que hi hagi un canvi de categoria en la qual s’han de declarar. Per exemple, abans frigorífics i rentadores es declaraven en la categoria 1 de grans aparells electrodomèstics, mentre que ara els frigorífics es declaren en la categoria 1 d’aparells d’intercanvi de temperatura i les rentadores es declaren en la categoria 4 de grans aparells (amb una dimensió exterior superior a 50 cm).

Tots els productors o importadors que consideraven que els seus productes estaven fora de l’àmbit del RAEE van haver de tornar a avaluar els seus productes l’any 2018 per a confirmar si es troben dins del “àmbit ampliat” o estan troben entre les exclusions esmentades. La secció especial del Registre Integrat Industrial (RII-AEE) va posar a la disposició dels usuaris una guia per a la correcta declaració dels productes posats en el mercat pels productors i importadors de AEE d’acord amb la classificació dels mateixos en categories, subcategories i en funció del seu ús.

Si un productor ja està registrat, però ha d’ampliar la gamma de productes que declara, haurà de fer-ho de manera immediata. El RII-AEE ja està preparat.

Si els productes que produeixi i/o importi una empresa estan afectats per el “àmbit ampliat” a partir de 15 d’agost de 2018, i l’empresa no està registrada, tenia l’obligació de donar-se d’alta en el RII-AEE abans del 31 de desembre de 2018 i declarar la posada en el mercat dels productes des del 15 d’agost  de 2018 fins a final d’anyi anys següents. Igualment havia d’informar el RII-AEE sobre la posada en el mercat (en unitats i pes) l’any 2017 complet, segons estableix la normativa.

Per a aquests casos, el RII-AEE també té publicada una guia per a donar-se d’alta.

Comments for this post are closed.