Programa de Cupons a la Internacionalització 2016 (Ajuts de fins el 80% del cost del servei)

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als mercats internacionals, en el marc del Programa de Cupons a la Internacionalització d’ACCIÓ.

Beneficiaris

 • Empreses amb establiment operatiu a Catalunya que no exportin o que la seva exportació sigui un màxim del 15% de la seva facturació, en base a les dades del darrer exercici tancat.
 • Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exercici una activitat econòmica.
 • Un mateix beneficiari pot sol·licitar, per serveis diferents, més d’un ajut per aquest programa, però amb un cost subvencionable màxim de 5.000 euros per al conjunt de sol·licituds fetes.
 • Complir amb les obligacions tributàries i la Seguretat Social.
 • No haver rebut ni sol·licitat cap altre ajut per les mateixes despeses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

 

Serveis subvencionables

 • Diagnosi del potencial d’internacionalització de l’empresa sol·licitant
 • Plans de promoció internacional. Ha d’incloure els següents estadis: selecció de producte/servei a internacionalitzar, preselecció de països, selecció de països, selecció de canal de distribució, llistat de potencials clients.
 • Disseny de web per a mercats internacionals
 • Posicionament de la web als mercats internacionals
 • Posicionament internacional a xarxes internacionals
 • Subcontractació Export Manager
 • Gestió concursos i licitacions internacionals
 • Gestió de registre de marca i patents a mercats internacionals
 • Acompanyament i assessorament per a la participació a Fires internacionals

 

Comments for this post are closed.