Què és el reglament REACH i a quines empreses afecta

REACH és un reglament de la Unió Europea que es va adoptar amb la finalitat de millorar la protecció de la salut humana i el medi ambient enfront dels riscos derivats de les substàncies i mescles químiques, i potenciar al mateix temps la competitivitat de la indústria química de la UE. També promou mètodes alternatius per a l’avaluació del perill de les substàncies, a fi de reduir el nombre d’assajos amb animals.

En principi, REACH s’aplica a totes les substàncies químiques, no sols a les utilitzades en processos industrials, sinó també en la vida quotidiana, per exemple en productes de neteja, pintures i articles com a roba, mobiliari i aparells elèctrics. Per això, el reglament afecta a la majoria de les empreses de la UE.

REACH imposa la càrrega de la prova a les empreses. Per a complir el reglament, les empreses han d’identificar i gestionar els riscos associats a les substàncies que fabriquen i comercialitzen a la UE. Han de demostrar a la ECHA com es pot utilitzar la substància de manera segura i han de comunicar als usuaris les mesures de gestió de riscos.

Si els riscos no poden gestionar-se, les autoritats poden restringir l’ús de substàncies de diferents maneres. A llarg termini, les substàncies més perilloses han de substituir-se per altres menys perilloses.

REACH fa referència al registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i preparats químics. Va entrar en vigor l’1 de juny de 2007.

Com funciona REACH?

REACH estableix procediments per a recopilar i avaluar informació sobre les propietats i els perills de les substàncies.

Les empreses han de registrar les seves substàncies i per a fer-ho han de col·laborar amb altres empreses que estiguin registrant la mateixa substància.

La ECHA rep i avalua els registres individuals per a donar la seva conformitat i els Estats membres de la UE avaluen determinades substàncies per a aclarir els dubtes inicials respecte a la salut humana o el medi ambient. Les autoritats i els comitès científics de la ECHA avaluen si es poden gestionar els riscos de les substàncies.

Les autoritats poden prohibir substàncies perilloses si no és possible gestionar els seus riscos. També poden decidir restringir un ús o sotmetre’l a autorització prèvia.

Efecte de REACH sobre les empreses
REACH afecta a una àmplia gamma d’empreses de molts sectors, fins i tot aquelles que no es consideren relacionades amb substàncies químiques.

En general, en el marc de REACH pot tenir les següents funcions:

  • Fabricant: si fabrica substàncies químiques, ja sigui per a utilitzar-les o per a proveir a altres persones (fins i tot per a l’exportació), probablement tindrà algunes responsabilitats importants conformement a REACH.
  • Importador:  Si compra fora de la UE o del EEE, és probable que tingui alguna responsabilitat conformement a REACH. Pot tractar-se de substàncies químiques individuals, de mescles per a la seva posterior venda o de productes acabats, com a roba, mobles o articles de plàstic.

Més informació al següent enllaç.

Comments for this post are closed.