Restricció d’entrada a Espanya a viatgers de Brasil i Sud-àfrica

El Consell de Ministres, a proposta dels Ministres de Sanitat, Transports, Mobilitat i Agenda Urbana acorden la limitació en relació amb els vols procedents de la República Federativa del Brasil i de la República de Sud-àfrica:

  • La realització de vols des de qualsevol aeroport situat en la República Federativa del Brasil o en la República de Sud-àfrica a qualsevol aeroport situat en el Regne d’Espanya, amb o sense escales intermèdies, únicament podrà dur-se a terme quan es tracti d’aeronaus que transportin exclusivament nacionals espanyols o andorrans, o residents a Espanya o Andorra o passatgers en trànsit internacional a un país no Schengen amb escala inferior a 24 hores sense abandonar la zona de trànsit de l’aeroport espanyol.

    També podran realitzar-se aquells vols d’aeronaus d’Estat, serveis de cerca i salvament (SAR), vols amb escala en territori espanyol amb finalitats no comercials i que tinguin per destí final un altre país, vols exclusius de càrrega, posicionals (ferri) i humanitaris, mèdics o d’emergència. La previsió establerta en aquest apartat no resultarà d’aplicació al personal aeronàutic necessari per a dur a terme les activitats de transport aeri.
  • El Ministeri de Sanitat podrà aixecar la limitació prevista en aquest Acord autoritzant puntualment vols d’aeronaus per raons justificades.
  • En tot cas, seran aplicable les Resolucions de la Directora General de Salut Pública d’11 de novembre de 2020 i de 9 de desembre de 2020, per les quals s’estableixen controls sanitaris en els punts d’entrada a Espanya de viatgers Internacionals”.

La durada inicial d’aquest acord és de fins el 17 de Febrer tot i que s’espera la seva pròrroga successiva.

Comments for this post are closed.