Tràmits per exportar: El certificat d’origen

És un document duaner que certifica l’origen d’una mercaderia, més concretament, el seu país de fabricació. És emès i autenticat per les Cambres de comerç i d’Indústria: aquestes que verifiquen les informacions subministrades pel sol·licitant i imposen un segell de conformitat. És gràcies a aquest document que les mercaderies són acceptades en el país de destinació i es determina  els drets de duana (aranzels) que els hi seran aplicades. Serveix essencialment per despatxar la mercaderia. Certs països, com els Estats Units, no ho demanen; tanmateix el comprador local pot fer-ne una demanda expressa. També sol ser un dels documents requerits per complimentar el condicionant dels crèdits documentaris

Les Cambres de Comerç són les organitzacions reconegudes com a expedidores de certificats d’origen no preferencial.

Per a emetre el teu certificat d’origen és necessari que presentis degudament emplenat, l’imprès de sol·licitud, així com l’aportació de les proves justificatives que es requereixen.

Es pot sol·licitar de manera presencial en la Cambra de Comerç a la qual pertany l’empresa o a través de la plataforma eTràmits. Aquesta eina permet fer tot el tràmit en línia així com triar el format del certificat, en paper o digital.

Comments for this post are closed.