Les exportacions en cadena

Quan una empresa intervé como a proveïdor en una exportació cadena, és a dir quan  fa una venda a una altre empresa establerta a Espanya que posteriorment exportarà  la mercaderia fora de la UE,  és freqüent  que el client li demani que facturi sense Iva en aplicació de l’exempció per exportació.

Cal està alerta a aquesta operativa,  ja que l’empresa proveïdora no pot facturar sense Iva, si no es donen unes concretes condicions.

Per poder facturar sense Iva, cal que l’empresa consti al DUA com exportadora. No és suficient que surti el seu nom en alguna casella del DUA com a proveïdora de l’empresa que exporta.

Cal tenir en compte que en aquests casos es produeixen dues entregues de mercaderia  des del punt de visat de la llei del Iva . Una primera entrega de l’empresa proveïdora (A) al seu client a Espanya (B) i d’aquesta empresa client (B) al seu client fora de la UE (C). Però en canvi  només hi ha un transport . Llegir +

Acord econòmic i comercial global CETA

El 21 setembre 2017 entra en vigor l’aplicació provisional de l’Acord Econòmic i Comercial Global denominat (CETA) que pretén impulsar el comerç i l’activitat econòmica entre la UE i Canadà.

Les principals aportacions per a les empeses que exporten o tenen intenció d’obrir mercat al Canadà són les següents:

  • S’eliminen els aranzels duaners. Això facilitarà les exportacions de productes i farà que siguin més competitius en el mercat canadenc.
  • Per tal que els productes gaudeixin de tracte preferencial, i per tant les exportacions a Canadà no tinguin aranzels, cal que els productes siguin originàries de la UE.

Llegir +

ASPECTES PRÀCTICS EN LA FINALITZACIÓ DE CONTRACTES AMB AGENTS COMERCIALS INTERNACIONALS

Un dels aspectes més delicats en el  moment  que decidim  finalitzar  la relació contractual  que tenim amb un agent comercial a un altre país,  és calcular bé les conseqüències indemnitzatòries  d’aquesta resolució.

Aquests poden variar segons el país on estigui establert l’agent comercial i també pel fet de tenir signat o no un contracte per escrit. Es a dir, segons com configurem la relació contractual amb un agent en el moment inicial, això tindrà  repercussions després quan haguem de prescindir dels seus serveis. Llegir +

Aspectes clau en la negociació del Brexit

Amb vistes a l’obertura de negociacions entre la Unió Europea i el Regne Unit en virtut de l’article 50 del Tractat, i com a continuació a les consultes i els treballs realitzats en el marc de BusinessEurope, adjuntem el llistat de qüestions que haurien de tenir-se en compte a les negociacions del Brexit, per tal de minimitzar el seu impacte empresarial.
Llegir +