Informe de comerç exterior de la indústria química

La Indústria Química Espanyola, es troba representada per més de 3.100 empreses en tot Espanya que generen una xifra de negoci superior a 77.200 milions d’euros, mantenint-se com el segon sector exportador mes rellevant de l’economia espanyola. Més del 64% d’aquesta facturació procedeix de les exportacions realitzades pel sector.

Ateses les dades analitzades, les exportacions del Sector Químic Espanyol han superat les 24.000 milions de tones durant l’any 2021.

El grau de cobertura del sector se situa en el 84,19%. Analitzant els països on més exportacions s’han realitzat, s’ha de destacar que del Top 10 països amb major exportació realitzada durant l’any 2021, la meitat pertanyen a països fora de la Unió Europea (UE-27). D’igual forma, respecte al Top 20 de països exportats l’any 2021, s’ha d’indicarque la xifra augmenta al 55% dels països no pertanyen a la UE-27.

“El informe 2022 de comercio exterior de la industria química española” analitza aquestes i moltes altres dades sectorials per subsectors, països de destí, països d’origen etc.

Per més informació contacteu la Secretaria General de Fedequim.

Telèfon: 933176908
Web: www.fedequim.es

Comments for this post are closed.