Registre en el REX per a les exportacions a Canadà

L’Acord Econòmic i comercial global (CETA) entre la UE i Canadà va entrar en vigor el passat 21de Setembre de 2017.

A diferencia d’altres convenis, en aquest no es preveu la utilització del EUR-1 sinó un sistema de Registre (REX). Per tant només les empreses inscrites al REX poden beneficiar-se de les preferències aranzelàries previstes al conveni, és a dir, exportar els seus productes a Canadà i que el client no pagui aranzels, sempre i quan aquest producte compleixi amb els requisits per ser considerat d’origen UE.

A partir del 1 de Gener  de 2018, el registre en el sistema REX serà obligatori per a  totes les empreses que exporten a Canadà.

El registre al sistema REX s’ha de sol·licitar a la Dependència Regional corresponen al domicili fiscal o be a la pàgina web de la Agència Tributaria.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DC47.shtml

La declaració d’origen haurà d’anar reflectida a la pròpia factura comercial d’acord amb el següent text:

 Periodo comprendido entre……y el………

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº……)* declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial CANADA/UE

……………………………………………………………………………………………………………………

(Lugar y fecha)

…………………………………………………………………………………………………………………..

(Firma y nombre del exportador con caracteres de imprenta)

*Indicar nº de Registre REX

Comments for this post are closed.